UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ ATRANKA Į UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ VALDYBOS NEPRIKLAUSOMUS NARIUS

UAB „Tauragės vandenys“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 179249836, buveinės adresas: Šlaito g. 2, 72107 Tauragė, interneto svetainės adresas https://www.tauragesvandenys.lt/, skelbia kandidatų atranką į 3-jų nepriklausomų Bendrovės valdybos narių vietas, turinčių kompetencijas šiose srityse:

 

1. kandidato į nepriklausomo valdybos nario vietą, turinčio kompetenciją ekonomikos ar finansų srityje;

2. kandidato į nepriklausomo valdybos nario vietą, turinčio kompetenciją teisės srityje;

3. kandidato į nepriklausomo valdybos nario vietą, turinčio kompetenciją inžinerijos srityje.

 

Bendrovės valdyba sudaroma iš 5 valdybos narių (3 iš jų nepriklausomi valdybos nariai). Bendrovės valdyba skiriama 4 metams, kadencijos pradžia nuo Bendrovės eilinio akcininkų susirinkimo paskyrimo datos, pabaiga – po 4 metų nuo paskyrimo datos. Atlygis už valdybos nario veiklą už ketvirtį – 800,00 Eur.

 

Nuoroda į Bendrovės interneto svetainėje skelbiamą veiklos strategiją:

https://www.tauragesvandenys.lt/wp-content/uploads/2018/07/Veiklos-ir-pletros-planas-2019-2022m..pdf

 

Atrankos procedūra:

 

Atranką inicijuoja Tauragės rajono savivaldybės administracija.

Atrankos tikslas – atrinkti tinkamiausius kandidatus į Bendrovės valdybos nepriklausomus narius.

 

Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“. Su aprašu galima susipažinti:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr

 

Atrankos būdas pokalbis. Atranką vykdys Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija.

Atrankos procedūroje dalyvauja atrankos agentūra UAB „Darbo turas“.

 

Nuoroda į viešosios įstaigos „Valdymo koordinavimo centras“ vykdomas atrankas: https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

 

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus:

 

I. Bendrieji reikalavimai:

 

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

3. turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

4. turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

 

II. Specialieji reikalavimai:

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją ekonomikos ar finansų srityje, vietą, turi turėti:

1. ne mažiau nei 3 metų darbo patirtį ekonomikos ar finansų srityje;

2. ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3. patirtį formuojant ir įgyvendinant įmonės strategiją;

4. puikius lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimus;

5. patirtį darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose (laikytina privalomumu).

 

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, vietą, turi turėti:

1. ne mažiau nei 3 metų darbo patirtį teisės srityje;

2. ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3. puikius lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimus;

4. patirtį darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose (laikytina privalomumu).

 

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario, turinčio  kompetenciją inžinerijos srityje, vietą, turi turėti:

1. ne mažiau nei 3 metų darbo patirtį inžinerijos srityje;

2. ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3. puikius lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimus;

4. patirtį vandens gavybos ir tiekimo srityje (laikytina privalomumu);

5. patirtį darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose (laikytina privalomumu).

 

 

III. Nepriklausomumo reikalavimai:

 

1) nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

 

2) nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susiję juridiniai asmenys), kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

 

3) paskutinius vienus metus nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

 

4) nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

 

5) neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

 

6) paskutinius 2 metus nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;

 

7) nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;

 

8) nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas).

2. Kandidato gyvenimo aprašymas.

3. Kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

4. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

5. Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai.

6. Kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios atitiktį bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo kriterijams.

Atrankos agentūros UAB „Darbo turas“ prašymu gali būti prašoma patikslinti arba pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams.

Kandidatų dokumentų priėmimo terminas - 20 kalendorinių dienų nuo Bendrovės atrankos paskelbimo, t. y. iki 2021 m. liepos 20 d. (įskaitytinai).

Kandidatai dokumentus turi atsiųsti UAB „Darbo turas“ elektroniniu paštu info@darboturas.lt, laiško pavadinime nurodant „Valdybos nepriklausomų narių atranka“.

Kontaktai pasiteirauti:

UAB „Darbo turas“ – Justė Misevičienė, Klientų aptarnavimo vadybininkė, tel. 8 688 53533, el. p. juste@darboturas.lt;

Tauragės rajono savivaldybės administracija – Edita Jonikaitienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 446) 62 853, el. p. edita.jonikaitiene@taurage.lt.

 

Kita informacija: Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato kreipsis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą.